लिंक 
रदीफ़शीर्षकडाउनलोडप्ररूप
46हज़रत आयतुल्लाहिल उज़मा शेख मुहम्मद तक़ी बहजतdownload-disicon-0
47हज़रत आयतुल्लाहिल उज़मा सैयद अली हुसैनी सीसतानीdownload-disicon-0
48हज़रत आयतुल्लाहिल उज़मा सैय्यिद अली हुसैनी खामनईdownload-disicon-0
49हज़रत आयतुल्लाहिल उज़मा हाज शेख नासिर मकारिम शीराज़ीdownload-disicon-0
50हज़रत आयतुल्लाहिल उज़मा हाज शेख मिर्ज़ा जवाद तबरेज़ीdownload-disicon-0
51हज़रत आयतुल्लाहिल उज़मा हाज शेख लुत्फ़ुल्लाह साफ़ी गुलपायगानीdownload-disicon-0
52हज़रत आयतुल्लाहिल उज़मा हाज शेख लुत्फ़ुल्लाह साफ़ी गुलपायगानीdownload-disicon-0
53हज़रत आयतुल्लाहिल उज़मा हाज शेख हुसैन नूरी हमदानीdownload-disicon-0
54हज़रत आयतुल्लाहिल उज़मा हाज शेख हुसैन नूरी हमदानीdownload-disicon-0
55हज़रत आयतुल्लाहिल उज़मा हाज शेख हुसैन वहीद खुरासानीdownload-disicon-0
56हज़रत आयतुल्लाहिल उज़मा हाज सैय्यिद मूसा शुबैरी ज़नजानीdownload-disicon-0
57हज़रत आयतुल्लाहिल उज़मा हाज सैय्यिद मूसा शुबैरी ज़नजानीdownload-disicon-0
58हज़रत आयतुल्लाहिल उज़मा हाजशेख मिर्ज़ा जवाद तबरेज़ीdownload-disicon-0
59हज़रत आयतुल्लाहिल उज़मा हाजशेख मुहम्मद फ़ाज़िल लंकरानीdownload-disicon-0
60हज़रत आयतुल्लाहिल उज़मा हाजशेख मुहम्मद फ़ाज़िल लंकरानीdownload-disicon-0