لینک ها 
ردیفعنوانصاحب اثردانلودنوع
16سید عبد الحسین طیّب‏ - صاحب تفسیر اطیب البیان‏download-disicon-0
17سید عبد الله بن سید محمد رضا شبر - تفسیر الوجیز شبرdownload-disicon-0
18سید على اکبر قرشى‏ - صاحب تفسیر احسن الحدیثdownload-disicon-0
19سید محمد حسین فضل اللّه‏ - صاحب تفسیر من وحى القرآن‏download-disicon-0
20سید محمد حسینى همدانى نجفى - صاحب تفسیر انوار درخشان‏ ‏download-disicon-0
21سید محمود آلوسی -صاحب تفسیر روح المعانیdownload-disicon-0
22سید محمود علائى طالقانى‏ - صاحب تفسیر پرتوی از قرآنdownload-disicon-0
23سید هاشم بحرانى‏ - صاحب تفسیر البرهان‏download-disicon-0
24سیوطی - صاحب تفسیر الدر المنثور فى التفسیر الماثورdownload-disicon-0
25شریف لاهیجی (بهاء الدین( یا قطب الدین) محمد بن شیخ على لاهیجانى‏ ) - تفسیر شریف لاهیجى‏download-disicon-0
26شهاب الدین مقدسى، ابن هائم‏ - تفسیر التبیان فى تفسیر غریب القرآن‏download-disicon-0
27شیخ ابراهیم موثق عاملى‏ - تفسیر عاملى‏download-disicon-0
28شیخ محمد عبده و سید رشید رضا - صاحب تفسیر المنارdownload-disicon-0
29صدر المتالهین محمد بن ابراهیم شیرازى - تفسیر ملا صدرا ‏download-disicon-0
30طبری (محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب‏ ) - تفسیر جامع البیان‏download-disicon-0