تارنماي مداحي حاج محسن صائمي

آدرس اینترنتی: http://www.mohsensaemi.com

زبان ها: فارسی

پست الکترونیک:

کشور: ایران

چکیده: صوتي و تصويري از مراسمات عزاداري، آدرس و زمان جلسات مداح