تسنيم ساچي

آدرس اینترنتی: http://www.tasneemsachee.com

زبان ها: انگلیسی

پست الکترونیک:

کشور: امریکا

چکیده: خريد آثار و هنرهاي اسلامي در کشورهاي مختلف