جامعه شناسي تشيع

آدرس اینترنتی: http://www.socio-shia.com

زبان ها: فارسی، انگلیسی

پست الکترونیک:

کشور: ایران

چکیده: حوزه هاي پژوهشي، امامت و عدالت، اخبار و گزارش، مطالعات تشيع در ايران و جهان، اخبار و گزارش ها