مرکز اسلامي حسيني

آدرس اینترنتی: http://www.orlandocenter.org

زبان ها: اردو انگلیسی،

پست الکترونیک:

کشور: امریکا

چکیده: معرفي مرکز اسلامي حسيني ارلندو، مناسبت‌ها، بانک صوتي و تصويري، پايگاه‌هاي شيعي*، دريافت کمک‌هاي مالي و اوقات شرعي