شوراي اسلامي شيعه در کاليفرنياي جنوبي

آدرس اینترنتی: http://www.shiamuslimcouncil.org

زبان ها: انگلیسی

پست الکترونیک:

کشور: امریکا

چکیده: حوضه اعضا، حوادث پيرامون شهر، مقالات، تويت ها