خبرگزاري بين المللي قرآن

آدرس اینترنتی: http://www.iqna.ir

زبان ها: فرانسوي، فارسی، عربی، ترکی، انگلیسی

پست الکترونیک:

کشور: ایران

چکیده: فعاليت قرآني، غرهنگي، اجتماعي، معارف،‌ چند رسانه ايي