مجلس علماي هند

آدرس اینترنتی: http://www.majliseulamaehind.org

زبان ها: انگلیسی، اردو

پست الکترونیک:

کشور: هندوستان

چکیده: دنياي مسلمين، اخبار شيعه، پرسش و پاسخ، مقالات