مرکز تحقيقات زن و خانواده

آدرس اینترنتی: http://www.wrc.ir

زبان ها: عربی، انگلیسی، فارسی

پست الکترونیک:

کشور: ایران

چکیده: معرفي مرکز، گروه هاي علمي، هيئت امنا، بانک اطلاعات و کتابخانه، خدمات آموزشي