جعفري کانودار

آدرس اینترنتی: http://www.jafferykanodar.com

زبان ها: انگلیسی، اردو

پست الکترونیک:

کشور: هندوستان

چکیده: رسانه، گالري، ويدئو هاي تازه افزوده شده