لینک ها 
ردیفعنوانصاحب اثردانلودنوع
46آهای جماعت مادرمو کشتندطاهری محمدرضاdownload-disicon-9
47آهسته تر برو می آیم از قفاطاهری محمدرضاdownload-disicon-9
48آهسته و بی بال و پرطاهری محمدرضاdownload-disicon-9
49آیا کسی گدای شهنشه شنیده استطاهری محمدرضاdownload-disicon-9
50آید ز کرامت زهرا به قیامتطاهری محمدرضاdownload-disicon-9
51ابا الشهید ابالمظلوم نمیشه این دلم آرومطاهری محمدرضاdownloadicon-9
52ابا عبد الله حبک نعمتی حسینطاهری محمدرضاdownload-disicon-9
53اباعبدالله ...طاهری محمدرضاdownload-disicon-9
54ابتا یا حسین یا مظلومطاهری محمدرضاdownload-disicon-9
55ابری شده آسمانمطاهری محمدرضاdownload-disicon-9
56اجل نشسته به بالینم و دلم گویدطاهری محمدرضاdownload-disicon-9
57احب الله من احب حسینا (واحد)طاهری محمدرضاdownloadicon-9
58ارباب چقدر فدایی داریطاهری محمدرضاdownload-disicon-9
59ارباب چقدر فدایی داری (واحد)طاهری محمدرضاdownloadicon-9
60ارتفاع ناقه برای دخترت بلندهطاهری محمدرضاdownload-disicon-9