لینک ها 
ردیفعنوانصاحب اثردانلودنوع
1- ميميرم براي نجفکرمانشاهي اميرdownloadicon-9
2- نگاهش عشق رزمش آتشين استکرمانشاهي اميرdownloadicon-9
3(به دم غريب کربلا بک يا اللهکرمانشاهي اميرdownloadicon-9
4آخر عمريه روم و زمين نزن حسين ...کرمانشاهي اميرdownloadicon-9
5آرزومه به خدا با اذن امام رضاکرمانشاهي اميرdownloadicon-9
6آسمون داره براي من گريه ميکنهکرمانشاهي اميرdownloadicon-9
7آسمون داره براي من گريه ميکنهکرمانشاهي اميرdownloadicon-9
8آسمون داره براي من گريه ميکنهکرمانشاهي اميرdownloadicon-9
9آسمون گريه کن , بي امون گريه کن ...کرمانشاهي اميرdownloadicon-9
10آقامکرمانشاهي اميرdownloadicon-9
11آقام آقام آقامکرمانشاهي اميرdownloadicon-9
12آقام سالار زينبکرمانشاهي اميرdownloadicon-9
13آقاي من زندگيمو دستت دادمکرمانشاهي اميرdownloadicon-9
14آمد محرم ماه عزاي اشرف اولاد عالم ...کرمانشاهي اميرdownloadicon-9
15آمده حر خطا کار تو آقا ...کرمانشاهي اميرdownloadicon-9