لینک ها 
ردیفعنوانصاحب اثردانلودنوع
1-آب ازسرم گذشته علي بيا کنارمطاهريان مهديdownloadicon-9
2-زهرا اي مادر جوون زينبطاهريان مهديdownloadicon-9
3ارباب گداي روسياتو دريابطاهريان مهديdownloadicon-9
4اسم تو برلبمطاهريان مهديdownloadicon-9
5امشب دوباره بي تابمطاهريان مهديdownloadicon-9
6اي ناخداي عشق که فلک توکربلاستطاهريان مهديdownloadicon-9
7اي واي مرو مرو خانمطاهريان مهديdownloadicon-9
8اين چنين شد تقديرم بين حجره ميميرمطاهريان مهديdownloadicon-9
9اين روزهاي تلخ آخر را تحمل کنطاهريان مهديdownloadicon-9
10باز شدم معتکف حرمطاهريان مهديdownloadicon-9
11باغمت ميخونه قلب عاشق من هرتپشطاهريان مهديdownloadicon-9
12بودنم به توداره بستگيطاهريان مهديdownloadicon-9
13بوي خوش سيب کربلاتوطاهريان مهديdownloadicon-9
14بين کرات هستيطاهريان مهديdownloadicon-9
15پاشو بامن حرف بزن پاشو دلم گرفتهطاهريان مهديdownloadicon-9