لینک ها 
ردیفعنوانصاحب اثردانلودنوع
1آبروی دو عالمبهمنی روح اللهdownloadicon-9
2آبروی دوعالمبهمنی روح اللهdownloadicon-9
3آتیش گرفته با غم برادرشبهمنی روح اللهdownload-disicon-9
4آخر از ارباب حاجت می گیریبهمنی روح اللهdownload-disicon-9
5آخر شبی رسد که به جرم جنون عشقبهمنی روح اللهdownloadicon-9
6آقا ببین چشم ترمبهمنی روح اللهdownloadicon-9
7آقا ببین چشم ترمبهمنی روح اللهdownloadicon-9
8آقا ببین چشم ترمبهمنی روح اللهdownloadicon-9
9آقا من و چشم ترمبهمنی روح اللهdownloadicon-9
10آمد از خیمه همچو قرص قمربهمنی روح اللهdownload-disicon-9
11آنان که عاشقند به دنبال دلبرندبهمنی روح اللهdownload-disicon-9
12آی آدما ارباب ما بنده نوازی می کنهبهمنی روح اللهdownloadicon-9
13اذن ورود ما به بهشت خداست اشکبهمنی روح اللهdownload-disicon-9
14اربابم اربابمبهمنی روح اللهdownloadicon-9
15از داغ تو ارمنیا می خونن با شور و احساسبهمنی روح اللهdownload-disicon-9