لینک ها 
ردیفعنوانصاحب اثردانلودنوع
1به کجا روم ز دردت، چه دوا کنم چه چارهعليمي حميدdownloadicon-3
2تو چشمام اشک غم بر لبهام زمزمهعليمي حميدdownloadicon-3
3دل بردي ازمن به يغماعليمي حميدdownloadicon-3
4ذکر حيدرعليمي حميدdownloadicon-3
5زندگيمو فدات ميکنم فداي خاک پات ميکنمعليمي حميدdownloadicon-3
6زينب زينبعليمي حميدdownloadicon-3
7شورعليمي حميدdownloadicon-3
8شورعليمي حميدdownloadicon-3
9شورعليمي حميدdownloadicon-3
10شهادت امام جعفرصادق ععليمي حميدdownloadicon-3
11شهادت امام جعفرصادق ععليمي حميدdownloadicon-3
12علي گويم علي جويمعليمي حميدdownloadicon-3
13فرياد حيدر ، دمام زنيعليمي حميدdownloadicon-3
14مي گيره پر دوباره دلي که بي قرارهعليمي حميدdownloadicon-3
15واي علي غريبه . واي ..عليمي حميدdownloadicon-3