لینک ها 
ردیفعنوانصاحب اثردانلودنوع
31زين العابدين رهنماdownload-disicon-0
32سید ابو الفتح حسینى عربشاهى‏ (سید امیر ابو الفتح بن مخدوم خادم حسینى عربشاهى‏ ) - تفسیر شاهى‏download-disicon-0
33سیّد بن قطب بن ابراهیم‏ - صاحب تفسیر فى ظلال القرآن‏download-disicon-0
34سید حسین بروجردى‏ - صاحب تفسیر الصراط المستقیمdownload-disicon-0
35سید رضى الدین، على بن موسى بن جعفر بن طاووس‏ - صاحب تفسیر سعد السعود للنفوس منضودdownload-disicon-0
36سید عبد الاعلى موسوى سبزوارى - تفسیر مواهب الرحمن فى تفسیر القرآن‏ ‏download-disicon-0
37سید عبد الحسین طیّب‏ - صاحب تفسیر اطیب البیان‏download-disicon-0
38سید عبد الله بن سید محمد رضا شبر - تفسیر الوجیز شبرdownload-disicon-0
39سید على اکبر قرشى‏ - صاحب تفسیر احسن الحدیثdownload-disicon-0
40سید محمد حسین فضل اللّه‏ - صاحب تفسیر من وحى القرآن‏download-disicon-0
41سید محمد حسینى همدانى نجفى - صاحب تفسیر انوار درخشان‏ ‏download-disicon-0
42سید محمود آلوسی -صاحب تفسیر روح المعانیdownload-disicon-0
43سید محمود علائى طالقانى‏ - صاحب تفسیر پرتوی از قرآنdownload-disicon-0
44سید هاشم بحرانى‏ - صاحب تفسیر البرهان‏download-disicon-0
45سیوطی - صاحب تفسیر الدر المنثور فى التفسیر الماثورdownload-disicon-0